РІЧНИЙ ЗВІТ 2011 РІК

Річна інформація Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство “Страхова компанiя “Український страховий стандарт”
1.2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 20
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента22229921
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента(044) 590-09-14,  (044) 590-09-16
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстраціюА01 №482520
1.7. Дата державної реєстрації09.08.1994 року
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїusstandart.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника ПеріодПеріод
звітнийзвітний
Усього активів 6515164530
Основні засоби 103274
Довгострокові фінансові інвестиції 3622515095
Запаси 362120
Сумарна дебіторська заборгованість 67438144
Грошові кошти та їх еквіваленти 2098139422
Нерозподілений прибуток 129846
Власний капітал 3948438187
Статутний капітал 3700037000
Довгострокові зобов’язання 85102
Поточні зобов’язання 54248199
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)0,035080,00124
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію грн.0,035080,00124
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3700035637000356
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 00
Вартість чистих активів 3948438187

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

Органами управління та контролю емітента є:

– Загальні збори акцiонерiв – вищий орган емiтента;

– Наглядова рада – наглядовий орган емiтента;

– Правлiння – виконавчий орган емiтента;

– Ревiзiйна комiсiя – контролюючий орган емiтента. 

Органи Управління та контролю емiтента діють на пiдставi вiдповiдних положень, якi затверджуються Загальними зборами акцiонерiв. У випадку колiзiї між нормою Статуту та нормою вiдповiдного положення, прiоритет мають норми Статуту. 

Склад Наглядової ради

Кiлькiсний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акцiонерiв пiд час обрання Наглядової ради, та може становити вiд двох до семи членів. 

Вiдповiдно до Протоколу засідання Наглядової ради №16/12/2011 вiд 16.12.2011 року в Товариствi на дату 31.12.2011 року дiє Наглядова рада у складi трьох осiб:

– юридична особа – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю – «Автозапчастина-Маркет»- (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Пугач Олександр Григорович – Голова Наглядової ради);

– юридична особа – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю – «Автозапчастина-Маркет»- (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Товкун Iгор Миколайович);

– юридична особа – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю – «Автозапчастина-Маркет» – (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Ємельянова Валерія Яківна). 

Компетенція Наглядової ради

Склад Правлiння

Правлiння складається з Голови Правлiння та членів Правлiння. 

Вiдповiдно до Протоколу чергових Загальних зборiв акцiонерiв № 41 вiд 19.04.2011 року та Протоколу засідання Наглядової ради №30/05/2011 вiд 30.05.2011 року, в Товариствi на дату 31.12.2011 року діє Правлiння у складі чотирьох осіб:

– Коваленко Євген Володимирович – Голова Правлiння;

– Нестерук Малина Олександрівна – фінансовий директор – член Правлiння;

– Малиновський Владислав Ігорович – Заступник Голови Правлiння – Член Правління;

– Лукових Олександр Григорович – Заступник Голови Правлiння з продажів – Член Правлiння.

Склад Ревiзiйної комiсiї

Вiдповiдно до Протоколу Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв № 39 вiд 26.10.2010 року, в Товариствi на дату 31.12.2011 року дiє Ревiзiйна комiсiя у складi трьох осіб:

– Бежануца Сергій Миколайович – Голова Ревiзiйної комiсiї;

– Iшханян Ірина Володимирівна – член Ревiзiйної комiсiї;

– Григоренко Тетяна Максимiвна – член Ревiзiйної комiсiї. 

Відповідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 17.02.2012 року власниками цінних паперів ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» є:

–          Товариство з обмеженою відповідальністю «Автозапчастина – Маркет», код ЄДРПОУ 33092674;

–          ТАІВОДЖИ ЛІМІТЕД (Кіпр), ідентифікаційний код 237032;

–          Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніон-Торг-2», код ЄДРПОУ 30579042;

–          Шаманін Вячеслав Петрович.

4. Інформація про цінні папери емітента

Приватне акціонерне товариство є емітентом 37 000 356 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, особою, яка веде облік прав власності на цінні папери є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України». За звітний період ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» не здійснювало процедури лістингу цінних паперів.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України 

В зв’язку з приведенням діяльності Емітента у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», на підставі Протоколу №39 позачергових загальних зборів акціонерів від 26 жовтня 2010 року було прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми в бездокументарну  форму існування, в зв’язку з чим Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) було затверджено як особу, яка буде обслуговувати емісії цінних паперів та вести облік прав власності на цінні папери. Також зазначеними зборами було прийнято рішення про припинення (розірвання) договору на ведення реєстру акціонерів власників іменних цінних паперів №84 від 31 серпня 2005 року, укладеного з ТОВ «Регістрсервіс» (код за ЄДРПОУ 25196955) та визначено дату припинення ведення реєстру акціонерів власників цінних паперів та дату передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів 04 лютого 2011 року.На підставі вище вказаного 19 січня 2011 року з Відкритим акціонерним товариством «Національний депозитарій України» було укладено договір №Е-2889 про обслуговування емісії цінних паперів.

Передача системи реєстру здійснювалась згідно наступних актів:

– акт приймання-передавання реєстру акціонерів емітента ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» від Реєстратора до Емітента у зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій від 10.02.2011 року.

– акт приймання-передавання реєстру акціонерів емітента ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» від Реєстратора до Зберігача у зв’язку з дематеріалізацією випуску акцій від 10.02.2011 року.

6. Інформація про загальні збори 

Протягом звітного періоду було проведено наступні загальні збори акціонерів:

– Позачергові Загальні збори акціонерів (Протокол №40) були проведені 15 березня 2011 року.

– Чергові Загальні збори акціонерів (Протокол №41) були проведені 19 квітня 2011 року.

7. Інформація про дивіденди

На пiдставi Протоколу №42 Чергових загальних зборів акцiонерiв Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Український страховий стандарт” вiд 19.04.2012 року було прийнято рішення про те, що дивіденди за простими іменними акціями за підсумками дiяльностi Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Український страховий стандарт” у 2012 році не сплачувати.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторську перевірку здійснило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма «Актив-аудит», яке здійснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, якi одноособово надають аудиторські послуги за № 2315, яке видане згідно рішення Аудиторської Палати України вiд 30.03.01 року, продовжено рішенням Аудиторської палати України продовжено №228/4 вiд 24.02.2011р. Строк дії до 24.02.2016 року. 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації розміщено 26 квітня 2012 року у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та в мережі інтернет за адресою usstandart.com.ua.

10. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правління Коваленко Є.В.

Related Posts

Меню