Публічна оферта

folder_openБез категорії
Пропозиція (оферта) укласти договір добровільного страхування наземного транспорту, фінансових ризиків, відповідальності власників наземних транспортних засобів та водіїв і пасажирів від нещасних випадків на транспорті  

1.    Ця пропозиція містить Порядок укладання договору добровільного страхування наземного транспорту, фінансових ризиків, відповідальності власників наземних транспортних засобів та водіїв і пасажирів від нещасних випадків на транспорті (далі – Договір страхування) та Умови добровільного страхування наземного транспорту, фінансових ризиків, відповідальності власників наземних транспортних засобів та водіїв і пасажирів від нещасних випадків на транспорті ПрАТ «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (далі – Страховик).

2.    Умови добровільного страхування наземного транспорту, фінансових ризиків, відповідальності власників наземних транспортних засобів та водіїв і пасажирів від нещасних випадків на транспорті розроблені згідно з Правилами добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) № 050/2 від 04.01.2010 р., Правил добровільного страхування фінансових ризиків № 083 від 14.08.2006 р.Правилами добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) № 055 від 10.08.2008 р., Правилами добровільного страхування від нещасних випадків №081 від 01.07.2007 р.”, (далі разом – Правила),  та  ліцензій  Держфінпослуг серії АВ № 584072, № 584067, № 584078, № 584079 від 16.05.2011 р., а також чинного законодавства України.

Це пропозиція укласти Договір страхування в електронній формі. Пропозиція діє з 14 квітня 2021 р.

3.    Страхування здійснюється у відповідності до умов добровільного страхування наземного транспорту, фінансових ризиків, відповідальності власників наземних транспортних засобів та водіїв і пасажирів від нещасних випадків на транспорті, що є додатком  до пропозиції (частина 2 Договору страхування).

4.    Порядок укладання Договору:

4.1. Страхувальник під час заповнення електронної заявки за допомогою хмарного інтернет-сервісу EWA вводить інформацію, необхідну для його ідентифікації, калькуляції страхового платежу та формування індивідуальної оферти Страховика за договором страхування. Заповнена у такій спосіб заявка, за умови її належного оформлення, прирівнюється до письмової заяви на страхування.

4.2. На підставі заявки Страховик здійснює розрахунок страхового платежу та формує індивідуальну оферту укласти договір добровільного страхування наземного транспорту, фінансових ризиків, відповідальності власників наземних транспортних засобів та водіїв і пасажирів від нещасних випадків на транспорті у формі проекту договору страхування. Індивідуальна оферта пропонується потенційному Страхувальнику.

4.3.  Безумовним прийняттям (акцептом) Страхувальником умов індивідуальної оферти укласти договір страхування є надання  Страховику  відповіді про прийняття оферти і підписання  договору страхування шляхом використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором (алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Страхувальник за допомогою смс-повідомлення на номер телефону, що вказується ним під час заповнення електронної заявки за допомогою хмарного інтернет-сервісу EWA при заповненні особистих даних).

4.4. Страхувальник здійснює оплату страхового платежу  у безготівковій формі на поточний рахунок Страховика. 

4.5. Підтвердження вчинення електронного договору страхування здійснюється шляхом надсилання електронного документа – візуальної форми договору страхування.

4.6. Виконання зазначених дій означає прийняття Клієнтом усіх умов оферти і є укладенням Договору страхування в електронній формі, яка відповідно до пункту 12 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» прирівнюється до письмової форми.

5.    Після здійснення акцепту Клієнт набуває статусу Страхувальника та отримує на електронну пошту, вказану при заповненні Заявки, повідомлення про підтвердження укладення Договору страхування в електронній формі.

6.    Електронним підписом Клієнт підтверджує, що:

– до моменту укладання Договору страхування ознайомлений з інформацією відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яку розміщено на сайті Страховика;

– розуміє суть фінансових послуг, які надаються Страховиком;

– надає згоду Страховику на обробку його персональних даних, в тому числі таких, що стосуються стану здоров’я, та передачу персональних даних контрагентам, в тому числі нерезидентам, з метою виконання умов Договору страхування;

– ознайомлений та згодний з умовами страхування;

– ознайомлений із оригіналом підпису уповноваженої особи та печаткою Страховика, що зазначені в пункті 8 пропозиції, та надає згоду на підписання Договору страхування зі своєї сторони-шляхом проставлення одноразового ідентифікатора;

– надає згоду на отримання Договору страхування в електронному вигляді та інших комерційних електронних повідомлень на його особисту електронну пошту вказану ним при внесенні особистої інформації;

–  надає згоду на сплату страхового платежу на умовах, передбачених Договором страхування.

7.        Підписання Договору страхування з боку Страховика відбувається в порядку, передбаченому ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію».

8.        Сторони приймають на себе зобов’язання відтворити Договір страхування на паперовому носії, у разі виникнення такої необхідності. На письмову вимогу однієї зі Сторін про укладення Договору страхування в письмовому вигляді такий Договір страхування виготовляється протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги Стороною та підлягає підписанню і проставленню печатки (за наявності) кожною з Сторін протягом  5 (п’яти) робочих днів з дати його виготовлення. Якщо одна зі Сторін відмовляється підписувати Договір страхування, такий спір передається на розгляд до суду.

9.        Дата, час, порядок акцепту, повідомлення про підтвердження укладення Договору страхування в електронній формі та здійснення оплати, обмін електронними повідомленнями між Сторонами, відомості про факт виготовлення Договору страхування в письмовій формі зберігається в електронній базі Страховика.

10. Внесення змін до Договору страхування, а також його дострокове припинення здійснюється на підставі заяви Сторони, поданої іншій Стороні у письмовому чи у електронному вигляді шляхом направлення на її електронну пошту.

 ПрАТ «Страхова компанія «Український страховий стандарт»

 Місцезнаходження: 04214, м. Київ, вул. Північна, буд. 2-А.

 Код ЄДРПОУ 22229921, р/р № UA 27 339072 0000026504000813001 в АТ РВС БАНК

тел. для звернень 0-800-50-16-34

Related Posts

Меню