Повідомлення про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Український страховий стандарт»

Повідомлення про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів

 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (код ЄДРПОУ 22229921) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться  04 лютого  2021 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 03143, м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, буд. 1, корп.7, прим. 175

          Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: 04.02.2021 року  з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за адресою проведення позачергових Загальних зборів.

               Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складений станом на 05.01.2021 р.

Приватне акціонерне товариство  «Страхова компанія «Український страховий стандарт» повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

У позачергових загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Про зміну місцезнаходження Товариства.
  4. Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
  5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
  6. Про дострокове припинення повноважень голови Наглядової ради.
  7. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

         Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

          Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 03 червня  2021 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 03143, м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, буд. 1, корп.7, прим. 175. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Андрієнко Юлія Анатоліїна – Голова Правління, телефон для довідок: (063) 183-14-87 . В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

       Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Український страховий стандарт» код 22229921, місцезнаходження: 03143, м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, буд. 1, корп.7, прим. 175. (далі – «Товариство») цим повідомляє наступне.

 Загальна кількість акцій іменних простих станом на 05.01.2021 року становить – 37 000356.

 Загальна кількість голосуючий акцій станом на 05.01.2021 року становить –37 000 356.

        Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного –  https://usstandart.ua/category/emitent-info/ 

        Телефон (факс) для довідок: +380442220914, (063) 183 14 87.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (код ЄДРПОУ 22229921) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 04 лютого  2021 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 03143, м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, буд. 1, корп.7, прим. 175.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів:

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

Прийняти наступне рішення:

1.1 Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на чергових річних зборах акціонерів товариства обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб: Голова лічильної комісії – Андрієнко Ю.А., член лічильної комісії – Доротюк І.В.

 1.2 Припинити повноваження лічильної комісії по оголошенню річних (чергових) зборах акціонерів товариства закінченими (закритими).

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

Прийняти наступне рішення:

2.1 Обрати Головою зборів Федосєєва Дмитра Валентиновича , а секретарем Скалацького Володимира Миколайовича.

2.2. Затвердити порядок денний зборів.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного: «Про зміну місцезнаходження Товариства».

Прийняти наступне рішення:

Змінити місцезнаходження ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» з 03143, місто Київ, вулиця Академіка Лебедєва, будинок 1, корпус 7, приміщення 175 на 04214,  місто Київ, вулиця Північна, 2-А

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства»

Прийняти наступне рішення:

4.1 У зв’язку із зміною місцезнаходження Товариства внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

4.2 Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт»  в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Український страховий стандарт» від 30.06.2020 року.

5. Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Прийняти наступне рішення:

Доручити Голові Правління ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з правом передоручення) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань змін, пов’язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та зміною місцезнаходження Товариства.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного:  «Про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради»

Прийняти наступне рішення:

Припинити з 05.02.2021 року повноваження  – Голови Наглядової Ради Мельничука Олександра Олександровича.

7. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «Обрання голови Наглядової ради Товариства».

Прийняти наступне рішення:

Обрання Голови наглядової ради ПрАТ «СК «Український страховий стандарт»  здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

В.О. Голови Наглядової Ради  ПрАТ «СК «Український страховий стандарт»                                                   В. М. Скалацький

Related Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Fill out this field
Fill out this field
Будь ласка, введіть правильний email.
You need to agree with the terms to proceed

Меню