Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів від 09.11.2021

folder_openПовідомлення
  

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код 22229921, місцезнаходження: 04214, м. Київ, вул. Північна, будинок 2 -А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25.11.2021 року за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська 17-21, в кабінеті керівника Товариства, початок зборів – 11.00 год.

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення та за місцем проведення зборів – 10 год.30 хв., час закінчення реєстрації – 10 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 19.11.2021 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного (Перелік питань для голосування з проектами рішень щодо кожного з питань):

  1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у такому складі: Голова лічильної комісії – Зубченко О.М., член лічильної комісії – Хоменко Т.М. Повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування».

2.Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: «Обрати Головою зборів Мунтяна Євгена Анатолійовича, а секретарем зборів Федосєєва Дмитра Валентиновича»

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.»

4. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Членів Наглядової Ради:

Голови Наглядової Ради Кадирова Ернеста (згоди на розкриття персональних даних не надав);

Члена Наглядової Ради Федосєєва Дмитра Валентиновича (згоди на розкриття персональних даних не надав);

Члена Наглядової Ради Андрієнко Юлії Анатоліївни (згоди на розкриття персональних даних не надавала)».

5. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

6. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Членів Ревізійної комісії:

Голови Ревізійної комісії Тимошенка Ярослава Олеговича (згоди на розкриття персональних даних не надав);

Члена Ревізійної комісії Іващенка Дмитра Сергійовича (згоди на розкриття персональних даних не надав);

Члена Ревізійної комісії Радкевича Володимира Сергійовича (згоди на розкриття персональних даних не надав)».

7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

8. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення: «Збільшити статутний капітал Товариства на 62 999 644,00 грн. (шістдесят два мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сорок чотири гривні нуль копійок) з 37 000 356,00 (тридцяти семи мільйонів триста п’ятдесят шість гривень нуль копійок) до 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень нуль копійок) шляхом додаткової емісії простих іменних акцій Товариства в кількості 62 999 644 (шістдесят два мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сорок чотири) штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 1,00 (одна) гривня за одну акцію, загальною номінальною вартістю 62 999 644,00 грн. (шістдесят два мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сорок чотири гривні нуль копійок) за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції».

9. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії акцій у процесі їх розміщення.

Проект рішення: «Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

10. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення) та про затвердження Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)

Проект рішення: «10.1. Здійснити емісію 62 999 644 (шістдесят два мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сорок чотири) штук простих іменних додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості 1,00 (одна) гривня кожна, за рахунок додаткових внесків у розмірі 62 999 644,00 грн. (шістдесят два мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сорок чотири гривні нуль копійок) (без здійснення публічної пропозиції).

10.2. Додаткова емісія акцій не піде на покриття збитків, пов’язаних із господарською діяльністю Товариства.

10.3. Затвердити Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти в окремому додатку, який є невід’ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів.

10.4. Встановити, що розміщення акцій додаткової емісії здійснюється серед визначеного кола осіб, а саме:

Юридична особа – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АМБЕР».

Код ЄДРПОУ – 44086768.

Місцезнаходження – Україна, 03143, місто Київ, вулиця Лебедєва Академіка, будинок 1, корпус 7, приміщення 175.

Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено».

11. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Проект рішення: «Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.».

12. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: «Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, буде здійснюватися за умови пред’явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та належно оформленої довіреності. 

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська 17-21, в кабінеті керівника Товариства, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) в робочий час (з 10.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами –– Голова Правління Є.А. Мунтян. Довідки за тел. (факс): 044 222 09 14, .

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 37000356 шт., голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 37000356 шт.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів розміщено на сайті емітента https://usstandart.ua/.

З повагою,

Голова Правління                                                                                                                      Є.А. Мунтян

Related Posts

Меню