Інформація для споживачів

1. Інформація для споживача страхових послуг ПрАТ СК «Український страховий стандарт».

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Український  страховий стандарт» здійснює страхову  діяльність відповідно до Закону України «Про страхування» та ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, надає можливість своїм Клієнтам ознайомитись з інформацією про фінансову послугу та іншою інформацією, пов’язану із отриманням фінансової послуги, як цього вимагають статті 6, 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», у тому числі, до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги.

Місцезнаходження: 04214, м. Київ, вул. Північна, 2-А
тел.: (044) 222 09 14; 0 800 501 634
ел. пошта: usstandart@usstandart.com.ua
веб-сторінка: https://usstandart.ua (www.usstandart.com.ua)

2. Фінансова послуга, що пропонується клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта та строку дії договору

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Український  страховий стандарт» надає послуги у сфері страхування.
Відповідно до Закону України «Про страхування»:

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання, у разі настання страхового випадку, здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, строку страхування, страхових ризиків та інших факторів.

По добровільному страхуванню ціна страхової послуги визначається за домовленістю сторін. По обов’язкових видах встановлюється в законодавчому порядку. Детальні умови договору страхування, включаючи ціну страхової послуги, викладені в заяві, яка надається для ознайомлення клієнту, до моменту укладання договору страхування.

Строк дії договору зазначається безпоседерньо у тексті страхового договору.

3.Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Український  страховий стандарт» не надає додаткові фінансові послуги.

4. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.

При страхуванні майна платника податку:

4.1. При страхуванні майна платника податку сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом.

4.1.1. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент (страховик) від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою 18%, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового Кодексу України та 1,5% військовий збір (п.163.1 статті 163 Податкового кодексу України).

4.1.2. Про суму здійснених виплат страхового відшкодування податкові агенти (страховики) повідомляють органи державної податкової служби у складі податкової звітності за черговий податковий період.

4.2.  При  страхуванні цивільної  відповідальності платника податку:

4.2.1. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку сума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу, яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

4.2.2.  У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент (страховик) від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою 18%, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового Кодексу України та 1,5% військовий збір (п.163.1 статті 163 Податкового кодексу України).

4.3 Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.

Дострокове припинення договорів страхування регулюється ст. 28 Закону України «Про страхування».

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення його дії, якщо інше не зазначено у договорі страхування. У випадку дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за договором страхування.

Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У випадку дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Норматив витрат на ведення справи по добровільних видах страхування залежить від виду страхування, визначається в розрахунку страхових тарифів до Правил страхування та зазначається у договорі страхування.

Норматив витрат на ведення справи по обов’язкових видах страхування встановлено постановою Кабінету міністрів України від 04.06.1994 № 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання страхових тарифів у сфері страхування» та становить:при обов’язковому особистому страхуванні – 15 відсотків; при обов’язковому страхуванні  майна та відповідальності – 20 відсотків.

Остаточний розрахунок між сторонами, у разі дострокового припинення дії договору, здійснюється після врегулювання всіх заявлених страхувальником страхових подій (здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).

5. Щодо зміни істотних умов договору страхування та достракове припинення дії договору за бажанням клієнта

5.1. Будь-які пропозиції Страховика  клієнту про зміну істотних умов договору страхування, у тому числі укладеного шляхом приєднання споживача фінансових послуг до договору, можуть здійснюватися протягом  всього строку дії договору, шляхом направлення  клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення та визначаються законодавством, договором і правилами страхування.

5.2. Страхувальник має право відмовитися від Договору протягом 7 (семи) календарних днів з дати укладення такого Договору (при умові, що договір укладений не менш, ніж 6 (шести) місяців), про що повідомляє Страховика шляхом подання письмової заяви за формою, встановленою Страховиком. Також Страхувальник зобов’язаний повідомити вигодонабувача та отримати від нього письмову згоду на таку відмову від договору. Страховик наступного робочого дня після отримання вказаної заяви від Страхувальника, повідомляє Вигодонабувача, вказаного в Договорі, про надходження зазначеної заяви. Якщо Страхувальник сплатив страховий платіж за Договором (його частину) до надання заяви про відмову від Договору, Страховик протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання зазначеної заяви, повертає Страхувальнику в повному обсязі суму сплаченого останнім страхового платежу (його частини).

6.Щодо підтвердження отримання договору страхування

6.1. Примірник договору, укладеного у паперовому вигляді, а також додатки до нього (за наявності) надаються клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги.

6.2. Примірник договору, укладеного у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”, та додатків до нього (за наявності) вважається отриманим клієнтом, якщо договір за домовленістю особи, яка надає фінансові послуги, і клієнта або за вибором клієнта направлений на електронну адресу клієнта чи направлений йому в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення. Договір, укладений у вигляді електронного документа, та додатки до нього (за наявності) містять відомості про клієнта, у тому числі зазначені ним контактні дані.

6.3.У разі якщо договір укладається шляхом приєднання, договір складається з публічної частини договору (Загальні умови договору) та індивідуальної частини договору (Спеціальні умови договору), підписанням якої клієнт приєднується до договору в цілому. Публічна частина договору про надання фінансових послуг оприлюднена на офіційному сайті за посиланням: www.usstandart.ua. Індивідуальна частина договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) з обов’язковим зазначенням у такому договорі умов, передбачених частиною першою цієї статті. Якщо індивідуальна частина договору укладена в паперовому вигляді, примірник індивідуальної частини та додатки до неї (за наявності) надається клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, та додатки до неї (за наявності) вважається отриманим клієнтом, якщо такий примірник за домовленістю особи, яка надає фінансові послуги, і клієнта направлений клієнту на його електронну адресу або направлений клієнту за його вибором в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, та додатки до неї (за наявності) містять відомості про клієнта, у тому числі зазначені ним контактні дані.

6.4. Електронні договори укладаються відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також з урахуванням особливостей та в порядку, визначеними Законом України “Про електронну комерцію”.

7. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги.

ПрАТ «СК «Український страховий стандарт»  інформує Клієнтів про умови отримання фінансових послуг, щодо діяльності Товариства як фінансової установи, у своїй діяльності дотримується/виконує відповідні вимоги, передбачені чинним законодавством України стосовно захисту прав споживачів, зокрема, але не виключно, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист прав споживачів”, «Про страхування», «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Спірні питання по договору страхування між страхувальником та страховиком розв’язуються шляхом переговорів.

Також ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» розроблено та затверджено Положення про розгляд клієнтських звернень споживачів фінансових послуг, яке встановлює загальні правила взаємодії Страховика та Страхувальника щодо здійснення захисту прав споживачів фінансових послуг та регламентує механізм опрацювання скарг клієнтів, які є або планують стати споживачами фінансових послуг компанії, яке оприлюднено на офіційному сайті за посиланням: www.usstandart.ua

Скарга розглядається уповноваженою особою з розгляду скарг протягом 30 днів від дня отримання скарги та всіх достатніх документів необхідних для її розгляду, що фіксується вхідним реєстраційним номером з датою або поштовим штемпелем відділення зв’язку.

Страховик зобов’язаний протягом цього строку надати Клієнту обґрунтований лист-відповідь по суті скарги поштовим зв’язком (або електронним зв’язком, в залежності від способу отримання скарги).

Якщо переговори по спірним питанням не призведуть до обопільної домовленості сторін, вирішення суперечок здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України шляхом звернення до відповідних державних та судових органів України.

7.1. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

Споживачі фінансових послуг, які вважають, що їх права та\або інтереси були порушені під час надання відповідних послуг, можуть звернутися до органів, що здійснють державне регулювання ринків фінансових послуг :

Національний банк України:
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9. тел. 0 800 505 240.

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601,

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601,

Email: nbu@bank.gov.ua, сайт: https://bank.gov.ua/

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, тел. (044) 279 12 70 – приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія.

Email: info@dpss.gov.ua; сайт: http://www.kiev.dpss.gov.ua/

7.2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

У ПрАТ СК “Український страховий стандарт” наявний гарантійний фонд, компенсаційні схеми відсутні.

8. Найменування особи, яка надає посередницькі послуги:

  • ТОВ “НЕКСТЕП СОЛЮШНЗ” (ЄДРПОУ 36982875)
  • ТОВ СБ “ІНДІГО” (ЄДРПОУ 41232781)

9. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів).

Національний банк України

на електронну скриньку nbu@bank.gov.ua

документи в паперовій формі:

– засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;

– через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.

Сайт: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Центральний апарат).

Адреса:

03680, м.Київ-150, вул. Горького, 174

Телефони:

(044) 528-05-53;

(044) 528-94-38;

(044) 528-54-33;

(044) 528-94-36.

Сайт: http://www.consumer.gov.ua

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:

04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А

E-mail: mkyiv_zah@ukr.net

тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів: http://www.consumer.gov.ua

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

цілодобово

безкоштовно в межах України

ОФІС

з 9.00 до 18.00

тарифікація згідно тарифів Вашого оператора

ЯКЩО У ВАС СТАВСЯ СТРАХОВИЙ ВИПАДОК, ЗАЛИШАЙТЕ СПОКІЙ ТА ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАС

Меню